Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Samordningsansvar, fast driftställe

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och U

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Stress & stresshantering

Trycksatta anordningar

Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm

Allergiframkallande produkter (härdplastutbildning)

Arbetsmiljöutbildning för chefer och andra företrädare för arbetsgivare.

Arbetsmiljöområdet är fyllt med generella regler. Regler som chefer och företrädare för arbetsgivaren ska tillämpa på ett korrekt och ändamålsenligt sätt i verksamheten. Chefen har också ansvar för medarbetarnas säkerhet, hälsa och trivsel på jobbet. Som chef balanserar du arbetsledarrätten och omsorgsplikten i arbetsmiljölagstiftningen så företaget utvecklas väl på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta är ett hantverk och en förmåga som utvecklas över tid. Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna om olika ansvarsförhållanden och hur du kan agera på ett förtroendefullt sätt. Du en blir trygg och konfident chef inom arbetsmiljöområdet vilket är en stor tillgång för dina medarbetare och arbetsgivare.

Prov med kunskapsintyg ingår.

Startdatum 2019-11-21
Slutdatum 2019-11-22
Sista anmälningsdatum 2019-10-27
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 600 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
9 600 SEK 20

Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs BAS P & U.
Prov med kunskapsintyg.

Byggherren har ett ansvar för arbetsmiljön i de bygg- och anläggningsprojekt som han låter utföra. Det är ett ansvar i hela byggprocessen. Med byggherreansvaret följer också en skyldighet att utse lämpliga Byggarbetsmiljösamordnare. En samordnare för planering och projektering, BAS-P och en samordnare för utförande av bygg-och anläggningsarbetet, BAS-U. Byggherren har inget totalansvar för arbetsmiljön. Byggherren delar ansvaret med flera andra aktörer.

På kursen lär du dig tillämpa olika ansvarstyper som kan bli aktuella i bygg- och anläggningsprojekt. Du får insikt i vilka för- och nackdelar olika lösningar har och hur ansvar kan göras tydliga genom avtal. Du får också lära dig hur du som byggarbetsmiljösamordnare kan sköta arbetsuppgifterna i rollen som BAS-P eller BAS-U. Det händer olyckor i branschen och det är av största vikt att olika aktörer vet vilket ansvar de har och hur arbetsuppgifterna kan skötas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Du får strukturen i aktuellt arbetsmiljöregelverk och du lär dig hitta i föreskrifterna. Du får kunskap om tillämpningen av de föreskrifter (AFS) som det vanligen ställs kunskapskrav på.

Startdatum 2019-10-03
Slutdatum 2019-10-04
Sista anmälningsdatum 2019-09-08
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 200 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
9 200 SEK 20

Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden har ökat i arbetslivet. Detta har fått konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Arbetsmiljöverket har preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga denna ohälsa och utanförskap med föreskrifterna AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om vad ohälsa genom arbetsbelastning och kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas. Kursen ger dig kunskaperna, den praktiska tillämpningen och insikter om hur arbetet kan organisaras så grundläggande förutsättningar finns för trivsel och goda prestationer på jobbet.

 

 

Startdatum 2019-09-10
Slutdatum 2019-09-10
Sista anmälningsdatum 2019-09-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 3 900 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
3 900 SEK 20

Stess & stresshantering

Långvarig stress kan leda till uttröttning och är skadligt för kroppen. Tyvärr så är dessa tillstånd inte ovanliga men det finns hopp. Vi kan lära oss att hantera stress och förebygga sjuklighet. Med stresshantering lär vi oss hantera och ta ansvar för den egna hälsan och arbetssituationen i ett allt mer komplicerat och intensivt arbetsliv.Arbetsgivaren har fått ett tydligare ansvar för att förebygga ohälsosam belastning av stress i arbetslivet genom AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Kursen lämpar sig väl för befintliga arbetslag där kursen kan hjälpa till att utveckla arbetssätten.

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Begär offert
Plats På ert företag
12

Allergiframkallande produkter och kvarts - stendamm i byggbranschen. AFS 2014:43 & AFS 2015:02. Lagstadgad arbetsmiljöutbildning.

I bygg- och anläggningsverksamhet används flera produkter som kan vara klassificerade som allergi-framkallande i andningsvägar eller hud. Det kan vara fogskum, fogmassor eller lim. För att leda eller arbeta med vissa av de allergi-framkallande produkterna krävs utbildning av lämplig utbildare som utfärdar personliga utbildningsintyg. Intygen får inte vara äldre än 5 år.

Kvarts och andra former av kristallin kiseloxid finns i granit, gnejs och andra bergarter. Bearbetning av betong medför normalt exponering för kvarts. Kvarts-stendamm kan orsaka kroniska sjukdomar i lungorna. Silikos, KOL och lungcancer. Alla som leder eller arbetar med kvartshaltigt material ska ha kunskaper om hälsorisker och hur de kan förebyggas.

Kursen ger dig behörighet att leda och arbeta med allergiframkallande kemiska produkter och du får också de nödvändiga kunskaperna som behövs vid arbete med kvarts-stendamm.

Företagsanpassad utbildning kan delas i allergiframkallande kemiska produkter och kvarts / stendamm.

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Stockholm
20

Allergiframkallande kemiska produkter
enligt AFS 2014:43 (Härdplastutbildning)

Lagstadgad utbildning för alla som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster har ersatts av föreskrifter i AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker(§37a-§37g) och bestämmelser i AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. Alla som leder eller utför arbete med vissa allergiframkallsande produkter ska vara utbildade. Det gäller också för arbete som frisätter isocyanat och formaldehyd t ex vid upphettning av polyuretan. Särskilda kompetenskrav finns också på utbildaren som utfärdar de personliga utbildnimngsbevisen.

Kursen genomförs som företagsanpassad utbildning.

 

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9998-11-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats På ert företag
20