Arbetsmiljö

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Samordningsansvar, fast driftställe

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och U

Organisatorisk & social arbetsmiljö

Stress & stresshantering

Trycksatta anordningar

Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm

Allergiframkallande produkter (härdplastutbildning)

Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs BAS P & U.
Prov med kunskapsintyg.

Byggherren har ett ansvar för arbetsmiljön i de bygg- och anläggningsprojekt som han låter utföra. Det är ett ansvar i hela byggprocessen. Med byggherreansvaret följer också en skyldighet att utse lämpliga Byggarbetsmiljösamordnare. En samordnare för planering och projektering, BAS-P och en samordnare för utförande av bygg-och anläggningsarbetet, BAS-U. Byggherren har inget totalansvar för arbetsmiljön. Byggherren delar ansvaret med flera andra aktörer.

På kursen lär du dig tillämpa olika ansvarstyper som kan bli aktuella i bygg- och anläggningsprojekt. Du får insikt i vilka för- och nackdelar olika lösningar har och hur ansvar kan göras tydliga genom avtal. Du får också lära dig hur du som byggarbetsmiljösamordnare kan sköta arbetsuppgifterna i rollen som BAS-P eller BAS-U. Det händer olyckor i branschen och det är av största vikt att olika aktörer vet vilket ansvar de har och hur arbetsuppgifterna kan skötas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Du får strukturen i aktuellt arbetsmiljöregelverk och du lär dig hitta i föreskrifterna. Du får kunskap om tillämpningen av de föreskrifter (AFS) som det vanligen ställs kunskapskrav på.

Kursen ger anpassad kunskap i arbetsmiljöregelverket och hur det kompletteras av entreprenadjuridik och AMA-AF i byggverksamhet. Du får kunskap om Arbetsmiljöverkets sanktioner och hur arbetsmiljöbrott prövas i domstolar med exempel från bygg- och anläggningsprojekt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Feedback efter kursen. Godkända får kompetensintyg.

Startdatum 2023-03-22
Slutdatum 2023-03-23
Sista anmälningsdatum 2023-03-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
9 800 SEK 12

Arbetsmiljöutbildning för chefer och andra företrädare för arbetsgivare.

Arbetsmiljöområdet är fyllt med generella regler. Regler som chefer och företrädare för arbetsgivaren ska tillämpa på ett korrekt och ändamålsenligt sätt i verksamheten. Chefen har också ansvar för medarbetarnas säkerhet, hälsa och trivsel på jobbet. Som chef balanserar du arbetsledarrätten och omsorgsplikten i arbetsmiljölagstiftningen så företaget utvecklas väl på ett långsiktigt hållbart sätt. Detta är ett hantverk och en förmåga som utvecklas över tid. Kursen ger dig de nödvändiga kunskaperna om olika ansvarsförhållanden och hur du kan agera på ett förtroendefullt sätt. Du en blir trygg och konfident chef inom arbetsmiljöområdet vilket är en stor tillgång för dina medarbetare och arbetsgivare.

Prov med kunskapsintyg ingår.

Startdatum 2023-03-21
Slutdatum 2023-03-22
Sista anmälningsdatum 2023-03-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 11 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
11 200 SEK 18

Samordningsansvarig vid fast driftställe

Bakgrund
Samordningsansvaret på fasta driftställen ligger på den som råder över arbetsstället. Ansvaret är inte ett övergripande ansvar för alla arbetsmiljöfrågor på arbetsstället utan omfattar gemensamma områden och sådana risker som kan uppstå på grund av att flera företag eller motsvarande arbetar på arbetsstället. Risker som bara gäller ett av företagen är helt och hållet det företagets ansvar. På arbetsplatser där inget av företagen råder över arbetsplatsen kan berörda företag avtala om vem som ska vara samordnings- ansvarig för arbetsmiljöfrågorna. För bygg- och anläggningsarbeten utses byggarbetsmiljösamordnare. Samordningsansvaret är odelbart antingen har man det eller så har man det inte. Avtalsrätten och entreprenadjuridiken kompletterar arbetsmiljölagen när ansvar mellan de olika företagen fördelas.

Du får kunskap om olika ansvarstyper i arbetsmiljölagen och tillämplig kunskap om hur samordningsansvar kan utövas på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Du får grepp om regelsituationen genom flera olika situationer t ex samordningsansvar för fast driftställe med eller utan bygg- och anläggningsarbete. Du får insikt i hur juridiken fungerar vid samordningsansvar med genomgång av rättsfall inom området. Du får grunderna om hur företaget kan delegera ansvaret i sin organisation.

Startdatum 2023-05-31
Slutdatum 2023-05-31
Sista anmälningsdatum 2023-05-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 5 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
5 200 SEK 13

Stess & stresshantering

Långvarig stress kan leda till uttröttning och är skadligt för kroppen. Tyvärr så är dessa tillstånd inte ovanliga men det finns hopp. Vi kan lära oss att hantera stress och förebygga sjuklighet. Med stresshantering lär vi oss hantera och ta ansvar för den egna hälsan och arbetssituationen i ett allt mer komplicerat och intensivt arbetsliv.Arbetsgivaren har fått ett tydligare ansvar för att förebygga ohälsosam belastning av stress i arbetslivet genom AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö.
Kursen lämpar sig väl för befintliga arbetslag där kursen kan hjälpa till att utveckla arbetssätten.

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Begär offert
Plats På ert företag
12

Allergiframkallande produkter och kvarts - stendamm i byggbranschen. AFS 2014:43 & AFS 2015:02. Lagstadgad arbetsmiljöutbildning.

I bygg- och anläggningsverksamhet används flera produkter som kan vara klassificerade som allergi-framkallande i andningsvägar eller hud. Det kan vara fogskum, fogmassor eller lim. För att leda eller arbeta med vissa av de allergi-framkallande produkterna krävs utbildning av lämplig utbildare som utfärdar personliga utbildningsintyg. Intygen får inte vara äldre än 5 år.

Kvarts och andra former av kristallin kiseloxid finns i granit, gnejs och andra bergarter. Bearbetning av betong medför normalt exponering för kvarts. Kvarts-stendamm kan orsaka kroniska sjukdomar i lungorna. Silikos, KOL och lungcancer. Alla som leder eller arbetar med kvartshaltigt material ska ha kunskaper om hälsorisker och hur de kan förebyggas.

Kursen ger dig behörighet att leda och arbeta med allergiframkallande kemiska produkter och du får också de nödvändiga kunskaperna som behövs vid arbete med kvarts-stendamm.

Företagsanpassad utbildning kan delas i allergiframkallande kemiska produkter och kvarts / stendamm.

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
20

Allergiframkallande kemiska produkter
AFS 2011:19 - 2022:1 (Härdplastutbildning)

Lagstadgad utbildning för alla som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Reglerna anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker(§37a-§37g) och bestämmelser i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet. Alla som leder eller utför arbete med vissa allergiframkallande produkter ska vara utbildade. Det gäller också för arbete som frisätter isocyanat och formaldehyd t ex vid upphettning av polyuretan. Särskilda kompetenskrav finns också på utbildaren som utfärdar de personliga utbildningsbevisen. Regelverket är senast uppdaterat genom AFS 2022:1.

Kursen genomförs som företagsanpassad utbildning.

 

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9998-11-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats På ert företag
19