Villkor

Allmänna villkor

För anmälan till öppen kurs gäller följande

 1. Anmälan är bindande för deltagarens företag så snart TIFU har accepterat bokningen och skickat bekräftelse på att deltagaren antagits på kursen.
  Avbokning ska alltid ske skriftligt.
 2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 50% av kursavgiften.
 3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta TIFUmed 100% av kursavgiften.
 4. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan i samma företag efter samråd med TIFU.
 5. TIFUhar rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 6. TIFU fakturerar kursavgiften före kursstart.

För företagsanpassade utbildningar gäller

 1. Avbokning ska alltid ske skriftligt till utbildningsföretaget.
 2. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 50% av kursavgiften.
 3. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart ska beställaren ersätta TIFU med 100% av kursavgiften.
 4. I de fall där utbildningsföretaget har haft kostnader i samband med överenskomna anpassningar av utbildningsupplägg, material mm är kunden skyldig att ersätta utbildningsföretaget för dessa kostnader om de har uppstått innan avbokningen skett.
 5. Utbildningsföretaget har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda avgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej.
 6. Utbildningsföretaget fakturerar kursavgiften före kursstart.