Arbetsmiljöutbildning för chefer, 2 dagar, Göteborg

 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och andra företrädare för arbetsgivare.

Arbetsmiljöarbetet drivs av arbetsgivaren genom sina företrädare i samverkan med arbetstagarnas företrädare. Arbetsgivaren har en arbetsledningsrätt som balanseras mot en omsorgsplikt genom arbetsmiljölagstiftningen. Det finns många intressenter kring företagets arbetsmiljö men främst är det en intern angelägenhet för att långsiktigt utveckla företaget i konkurrens med andra. I arbetsmiljön finns möjligheterna att skapa ett hållbart företag. Ett företag med en sund och säker arbetsmiljö är en grund för att utveckla företaget och personalen.

Kursen lägger stor vikt vid ansvarsfrågor inom arbetsmiljön. Det finns flera olika typer av ansvar. Du kommer att förstå skillnaderna och du får kunskaper om olika påföljder och konsekvenser som kan drabba dig och/eller din arbetsgivare om utövandet av ansvaret brister. Samverkan med personalen och andra intressenter är också viktigt för att dra nytta av ett fungerande arbetsmiljöarbete. Avtal kompletterar kraven i lag och myndighetsföreskrifter.

Att skapa klarhet och ge makt för att utöva ansvaret är grunden för att ansvaret kan tas. Delegering en möjlighet och en förutsättning för att lyckas med organisationen av arbetsmiljöarbetet. Kursen ger dig också input om ledarskapets betydelse och hur arbete bör organiseras för att ge rätt förutsättningar för goda prestationer. Chefens ansvar för personalens ohälsa och rehabilitering belyses med vägledande exempel som ger dig en beredskap inför dessa frågor.

Du får
Inom arbetsmiljöområdet ställs det många krav på en arbetsgivare. Arbetsgivaren ska tillämpa reglerna korrekt och det kan göras på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Vår kurs stöder arbetsgivaren i denna strävan. Du får kunskaper om regelverket och sanktionssystemet. Du får en handlingsberedskap för akuta frågor och en strategisk syn på hur du kan utveckla arbetsmiljöarbetet i din organisation. Du blir, kort sagt, en trygg och konfident chef inom arbetsmiljöområdet. Kursen avslutas med ett frivilligt skriftligt prov. Alla som deltar får individuell skriftlig feedback på provet. Godkända får ett kunskapsintyg.

Deltagare
Alla chefer och ledare i näringsliv och offentlig förvaltning.
HR-personal, arbetsmiljösamordnare, konsulter m fl

Från programmet

    Påverkar arbetsmiljön affären?
    Arbetsmiljöregelverkets uppbyggnad
    Lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter
    Ansvarsfrågor. Arbetsgivareansvar, byggherreansvar, samordningsansvar, rådandeansvar
    Skyddsombudens roll och rättigheter
    Arbetsmiljöverkets tillsyn och sanktionsavgifter
    Beslut om föreläggande eller förbud. Viten.
    Delegering av arbetsuppgifter och straffansvar.
    Arbetsmiljöbrott. Vållande brott. Åtal och straffvärde. Företagsbot.
    Systematisk arbetsmiljöarbete.
    Hälsofrämjande ledarskap
    Organisatorisk och social arbetsmiljö
    Arbetsanpassning och rehabilitering
    Hantering av sjukfall
    Droger och missbruk
    Krisberedskap och praktisk krishantering
    Diskussion och avslut.
    Frivilligt prov. Godkänt resultat ger kunskapsintyg.

Tider
Dag 1: kl 09:00 - 16:30
Dag 2: kl 08:30 - 16:00. Frivilligt prov: 16:00 -17:00

 

 

Kursegenskaper

Startdatum 2023-03-21
Slutdatum 2023-03-22
Sista anmälningsdatum 2023-03-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 11 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
11 200 SEK 18
Dela denna kurs: