BAS P/U Grundkurs, 2 dagar, Göteborg

Byggarbetsmiljösamordnare
Grundkurs BAS-U & BAS-P

Byggherren har ett ansvar för arbetsmiljön i de bygg- och anläggningsprojekt som han låter utföra. Det är ett ansvar i hela byggprocessen. Byggherrens ansvar för arbetsmiljön startar redan på idé & planeringsstadiet över utförande av projektet till förvaltning & rivning av byggnaden eller anläggningen. Med byggherreansvaret följer också en skyldighet att utse lämpliga Byggarbetsmiljösamordnare. En samordnare för planering och projektering, BAS-P och en samordnare för utförande av bygg-och anläggningsarbetet, BAS-U. Byggherren har inget totalansvar för arbetsmiljön. Byggherren delar ansvaret med flera andra aktörer.

Det finns ingen nedre gräns för byggarbetsmiljösamordning. Allt bygg och anläggningsarbete ska i formell mening ha en BAS-P och BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. Krav på förhandsanmälan och arbetsmiljöplan är dock villkorad. Arbetsmiljöplan är normalt nödvändig eftersom villkoren är vanligt förekommande. Bygg- och anläggningsarbete förekommer i många branscher och den som låter utföra sådant arbete är också byggherre. Ett byggherreansvar kan överlåtas, under vissa förutsättningar, till en uppdragstagare. Avtalas en överlåtelse av ansvaret så överförs också den direkta styrningen och påverkan i projektet. Byggherren är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön i projektet. Alla involverade har ett ansvar för arbetsmiljön. Det är viktigt att det finns tydliga avtal mellan aktörerna och byggherren. Denna väv av ansvar och avtalslösningar tas upp på kursen.

BAS-P och BAS-U arbetar på byggherrens uppdrag och byggherren har ett ansvar för att de är lämpliga och fungerar i sina roller. BAS-P och BAS-U också ett eget arbetsmiljöansvar som de är direkt ansvariga för enligt arbetsmiljölagen. BAS-P och BAS-U är alltså lagstadgade funktioner/roller som kan innehas av organisationer eller fysiska personer. De personer som utför BAS-arbetsuppgifterna ska vara kompetenta för sitt uppdrag. Vilken grund- och fortbildning och erfarenhet som personer med BAS-arbetsuppgifter ska ha beror på hur komplext och stort projektet är.

På kursen lär du dig regelverkets uppbyggnad och de olika ansvaren för aktörerna i projekten. Vad byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna ska göra. Hur de kan utföra sina uppdrag. Hur man praktiskt kan organisera och utföra arbetet. Hur avtal som tydliggör ansvar kan utformas. Tillämpningen av de viktigaste föreskrifterna i branschen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Feedback efter kursen. Godkända får kompetensintyg.

Kursen är lämplig för byggherrar/projektledare, entreprenörer och personer med BAS-arbetsuppgifter.


Från programmet:

    - Regelverket. Tillsynsmyndigheter i bygg- och anläggningsverksamhet. Översikt
    - Arbetsmiljöns intressenter och bakgrunden till reglerna om byggarbetsmiljösamordnare.
    - Arbetsmiljöregelverket. Generella ansvar.
    - Ansvar i bygg- och anläggningsprojekt. Byggherre, BAS-P & BAS-U, projektörer och entreprenörer. Övning.
    - AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete. Precisering av ansvar. Krav på kompetens.
    - Sanktionsavgifter, Förhandsanmälan, Arbetsmiljöplan. Planering, utförande och särskilt farliga arbeten.
    - Arbetsmiljöplan. Övning.
    - Bygg- och anläggningsprojekt på fasta driftställen. Övning.
    - Arbetsmiljöverkets tillsyn, förelägganden och förbud. Sanktionsavgift.
    - Olyckor och arbetsmiljöbrott vållandebrott. Straffansvar och företagsbot.
    - Exempel på domslut vid bygg och anläggningsarbeten. Rollen som BAS P/U.
    - Tydliggör ansvarsförhållanden med avtal. AMA-AF är en modell.
    - Bygg- och anläggningsbranschens föreskriftspaket. Översikt.
    - Tillämpning av föreskrifter (AFS) som det vanligen ställs kunskapskrav på.
    - Diskussion och avslutning
    - Skriftligt prov med feedback. Godkända får kunskapsintyg.

Kurstid:
Dag 1 kl 09.00 – 16.00
Dag 2 kl 08.30 -15.00 (Prov kl 13-15)

 

 

Kursegenskaper

Startdatum 2020-12-02
Slutdatum 2020-12-03
Sista anmälningsdatum 2020-11-14
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
9 800 SEK 15
Dela denna kurs: