BAS P/U Grundkurs, 2 dagar, Göteborg

Byggarbetsmiljösamordnare
Grundkurs BAS-U & BAS-P

Byggherren har ett ansvar för arbetsmiljön i de bygg- och anläggningsprojekt som han låter utföra. Det är ett ansvar i hela byggprocessen. Byggherrens ansvar för arbetsmiljön startar redan på idé & planeringsstadiet över utförande av projektet till förvaltning & rivning av byggnaden eller anläggningen. Med byggherreansvaret följer också en skyldighet att utse lämpliga Byggarbetsmiljösamordnare. En samordnare för planering och projektering, BAS-P och en samordnare för utförande av bygg-och anläggningsarbetet, BAS-U. Byggherren har inget totalansvar för arbetsmiljön. Byggherren delar ansvaret med flera andra aktörer.

Det finns ingen nedre gräns för byggarbetsmiljösamordning. Allt bygg och anläggningsarbete ska i formell mening ha en BAS-P och BAS-U enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1999:3 Byggnads- och anläggningsarbete. Krav på förhandsanmälan och arbetsmiljöplan är dock villkorad. Arbetsmiljöplan är normalt nödvändig eftersom villkoren är vanligt förekommande. Bygg- och anläggningsarbete förekommer i många branscher och den som låter utföra sådant arbete är också byggherre. Ett byggherreansvar kan överlåtas, under vissa förutsättningar, till en uppdragstagare. Avtalas en överlåtelse av ansvaret så överförs också den direkta styrningen och påverkan i projektet. Byggherren är inte ensamt ansvarig för arbetsmiljön i projektet. Alla involverade har ett ansvar för arbetsmiljön. Det är viktigt att det finns tydliga avtal mellan aktörerna och byggherren. Denna väv av ansvar och avtalslösningar tas upp på kursen.

BAS-P och BAS-U arbetar på byggherrens uppdrag och byggherren har ett ansvar för att de är lämpliga och fungerar i sina roller. BAS-P och BAS-U också ett eget arbetsmiljöansvar som de är direkt ansvariga för enligt arbetsmiljölagen. BAS-P och BAS-U är alltså lagstadgade funktioner/roller som kan innehas av organisationer eller fysiska personer. De personer som utför BAS-arbetsuppgifterna ska vara kompetenta för sitt uppdrag. Vilken grund- och fortbildning och erfarenhet som personer med BAS-arbetsuppgifter ska ha beror på hur komplext och stort projektet är.

På kursen lär du dig regelverkets uppbyggnad och de olika ansvaren för aktörerna i projekten. Vad byggherren och byggarbetsmiljösamordnarna ska göra. Hur de kan utföra sina uppdrag. Hur man praktiskt kan organisera och utföra arbetet. Hur avtal som tydliggör ansvar kan utformas. Tillämpningen av de viktigaste föreskrifterna i branschen. Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Feedback efter kursen. Godkända får kompetensintyg.

Kursen är lämplig för byggherrar/projektledare, entreprenörer och personer med BAS-arbetsuppgifter.


Från programmet:

Inledning, bakgrund, rollinnehavare i bygg- och anläggningsprojekt. Arbetsmiljöregelverkets uppbyggnad.
Regelverkets omfattning varierar med förekommande arbete och utrustning i olika bygg- och anläggningsprojekt. Arbetsmiljöbegreppet, AML kap 2 § 1.

Arbetsmiljölagen kap 3. Olika typer av arbetsmiljöansvar som gäller samtidigt i bygg- och anläggningsarbeten. Ansvar som kopplas till olika rollinnehavare. Övning.
Olika entreprenadformer. Bygg- och anläggningsarbeten på fasta driftställen.
Samordningsansvarig på driftställe vs BAS P/U

AFS 1999:3 Bygg och anläggningsarbete. Paragrafer för olika rollinnehavare. Straffsanktion.
Tillämplighetsområde och gränsdragningar. Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1.
Arbetsmiljöplan. Övning.

AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning. Struktur och regler för olika rollinnehavare.
Kraven på arbetslokaler. Minimikrav som ska säkerställas i projektering.

Arbetsmiljöverkets tillsyn, förelägganden och förbud. Sanktionsavgift.
Olyckor och arbetsmiljöbrott vållandebrott. Straffansvar och företagsbot.
Exempel på domslut vid bygg och anläggningsarbeten. Rollen som BAS P/U.
Tydliggör ansvarsförhållanden med avtal. AMA-AF är en modell.

Entreprenadformer. förfrågningsunderlag, standardavtal och entreprenadkontrakt.

Identifiering och tolkning av regler övning:
Ställningar AFS 2013:4
Stegar och arbetsbockar AFS 2004:3
Användning av lyftanordningar AFS 2006:6
Besiktning av lyftanordningar AFS 2003:6
Belastningsergonomi AFS 2012:2
Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2011:19
Asbest AFS 2006:1
Medicinska kontroller AFS 2019:3  
Diskussion och avslutning
Skriftligt prov med feedback. Godkända får kunskapsintyg.

Kurstid:
Dag 1 kl 09.00 – 16.00
Dag 2 kl 08.30 -15.30

 

 

Kursegenskaper

Startdatum 2024-03-20
Slutdatum 2024-03-21
Sista anmälningsdatum 2024-03-02
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
10 200 SEK 13
Dela denna kurs: