OVK - obligatorisk ventilationskontroll, 3 dagar, Göteborg.

Obligatorisk ventilationskontroll, OVK
- inför certifiering

OVK, obligatorisk ventilationskontroll, ska göras regelbundet, i de flesta byggnader.
Syftet är att säkerställa att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemet fungerar väl. Kontrollen ska utföras av en certifierad funktionskontrollant. Vid kontrollen ska även förslag till energibesparing lämnas utan att inneklimatet försämras.

Det är byggnadsägarens skyldighet att genomföra regelmässiga kontroller på ventilationssystemets funktion. Byggnadsägaren ska anlita en certifierad funktionskontrollant. De lagstadgade intervallen på kontrollerna är vanligen 3 år men kan också vara 6 år.

Intervallen beror på byggnadens användning och typ av ventilationssystem.
Funktionskontrollanten för protokoll över ventilationskontrollen och utfärdar intyg. Protokollet lämnas till byggnasägaren och byggnadsnämnden. Byggnadsägaren åtgärdar fel och anslår intyget väl synligt i byggnaden. Kommunens byggnadsnämnd utövar tillsyn och kan förelägga fastighetsägaren OVK och åtgärder av brister.

Det finns två certifieringsnivåer behörighet, normal (N) och kvalificerad (K).
Behörighet K gäller för alla typer av byggnader och ventilationssystem.

För att bli certifierad funktionskontrollant krävs den kompetens som anges i Boverkets författning BFS 2017:10 (OVK 3). Det krävs allmän teknisk kunskap, erfarenhet från praktiskt arbete och personlig lämplighet. Är du osäker på om din bakgrund svarar mot kraven i föreskrifterna (§§ 7-10) kan du begära en förprövning vid ackrediterat certifieringsorgan*

Därutöver ska personens kunskap om aktuell och äldre bygglagstiftning(§11), angränsande lagstiftning(§12), inneklimat & energieffektivisering(§13) och radon & komfortkylsystem(§14) dokumenteras genom ett skriftligt prov.

Kursen ger de kunskaper som behövs enligt BFS 2017:10 §§11-14 (OVK 3) för behörighet K eller N.
Kunskaperna förmedlas i undervisning i två hela dagar. Du blir förtrogen med den gedigna dokumentation som du också får använda vid kunskapsprovet. Vår erfarne lärare tar dig vidare mot din certifiering.

Skriftligt prov hålls enligt de ackrediterade certifieringsorganens* rutiner dag 3.
Två olika prov kan genomföras: Nycertifiering eller omcertifiering.
TIFU beställer proven så allt är förberett för dig på kursen.
 

Från programmet:

 

 • Plan- och bygglagen(PBL), Plan- och byggförordningen(PBF), aktuell BFS, aktuell BBR
  Myndighetsföreskrifter och allmänna råd som meddelats med stöd av dessa författningar.
 • Äldre lagar och myndighetsföreskrifter som berör byggandet. BABS, SBN, äldre BBR.
 • Tillämpliga delar av angränsande lagstiftning som berör ventilation, inneklimat och energi. Arbetsmiljölagstiftning (AFS), Socialstyrelsens allmänna råd om tillsyn enligt miljöbalken, Miljöbalken, Lag och förordning om energideklarationer för byggnader, Boverkets föreskrifter om energideklarationer och föreskrifter om bidrag för åtgärder mot radon iegnahem. Relevanta föreskrifter från Folkhälsomyndigheten.
 • Byggnaders grundläggande inneklimat och mätmetoder, värmeåtervinningssystem,
  energieffektivisering i ventilationssystem.
 • Radonmätningar och möjliga åtgärder i byggnader. Komfortkylsystem
 • Skriftligt prov enligt ackrediterat organs rutiner och taxa*
  Nycertifiering: 3 timmar, Omcertifiering: 2 timmar

 
*Kiwa och RISE är ackrediterade för certifiering av funktionskontrollant för ventilationssystem.

Länk till BFS 2017:10 OVK 3
http://www.boverket.se/sv/lag--ratt/forfattningssamling/gallande/ovk---bfs-201116/


Kurstider:

Dag 1 kl 09.00-17.00
Dag 2 kl 08.00-17.00
Dag 3 Prov förmiddag 2-3 timmar.

OBS: Kostnad för skriftligt prov och certifieringsansökan tillkommer.
Ingår ej i kursavgiften. Dag 3 utgörs endast av prov 2-3 timmar.
 

Kursegenskaper

Startdatum 2023-03-21
Slutdatum 2023-03-23
Sista anmälningsdatum 2023-03-04
Individuellt pris inklusive lunch & fika Pris 8700 SEK. För medlem i Funkis är priset 7900 SEK. Ange medlemsnummer i kommentarsfält så dras rabatten av vid fakturering.
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
8 700 SEK 20
Dela denna kurs: