Medicinska Gasanläggningar - Grundkurs, 4 dagar, Stockholm

Medicinska gasanläggningar - Grundkurs

Bakgrund
Medicinska gasanläggningar försörjer sjukhuset med medicinsk gas. Kraven på anläggningarnas säkerhet är mycket högt ställda. Vårdgivaren tillverkar och förvaltar anläggningarna ställer därför kunskapskrav på alla som kommer i kontakt med anläggningarna. För egentillverkade medicinska gasanläggningar har vårdgivaren det totala ansvaret för tillverkning/ombyggnad av anläggningen, drift/service/underhåll, klinisk användning och kvaliteten på distribuerad gas (farmaceutiskt ansvar). Vårdgivarens ledningssystem klargör hur ansvaren ska tillämpas i verksamheten.
Denna grundkurs möter vårdgivarnas allmänna kunskapskrav för personer som ansvarar för projektering, dimensionering, projektledning, montage, drift, service och leverans av materiel.

Syfte
Deltagarna lär sig de grundläggande reglerna för medicinska gasanläggningar och får insikt i de olika ansvarsförhållanden som olika aktörer har. Deltagarna får kunskaper om MDR(EU 2017/745), svenska lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter inom området.
Deltagarna får också kunskap om säkerhetsnormen SIS HB 370, standarder t ex ISO 7396-1 och uppdaterade exempel på tekniska anvisningar från vårdgivare. Man får kunskap om de tekniska system som utgör en medicinsk centralgasanläggning för alla förekommande medicinska- och medicintekniska gaser, från gasförsörjningskällor till vårduttag.  Deltagarna lär sig grunderna om dimensionering, installationer, övervakning och larm. Deltagarna lär sig beräkna disponibel gasmängd, gaskällors leveransförmåga för olika driftfall och andra överslagsberäkningar som är viktiga vid drift och dimensionering. Man får kunskap om de termer, begrepp och övrig nomenklatur som används inom teknikområdet för medicinska gasanläggningar.

Deltagarna får den nödvändiga fortbildningsnivå som vårdgivaren normalt ställer på personer som ska ansvara för projektledning, dimensionering, projektering, drift och montage av centralgasanläggningar. Kunskapen kontrolleras genom skriftligt prov. Godkända personer erhåller kunskapsbevis. Kursen är godkänd av vårdgivare och certifieringsföretaget Kiwa.
Utbildningen är ett första steg och kan kompletteras med påbyggnadsutbildningar om kontroll och besiktning eller riskhantering av medicinska gasanläggningar.

Utbildningen är leverantörsoberoende med exempel från flera olika tillverkare och leverantörer.

Förkunskap
Teoretisk utbildning inom teknik eller naturvetenskap på gymnasienivå rekommenderas.

Målgrupp
Alla personer med ansvar för medicinsk gasanläggning i något sammanhang i eller utanför vårdgivarens organisation.
Ansvar för drift, montering, projektering, projektledning, ansvar för organisation av gashantering, medlem i sjukhusets gaskommitté, sakkunnig, medicintekniskt ansvarig, farmacevtiskt ansvarig, utbildningsansvarig, anmälningsansvarig(negativ händelse), inspektör vid tillsynsmyndighet, entreprenörer, tekniskt intresserade anestesiologer, m fl.
Personer som arbetar som VVS-konsult, installatörsentreprenör, VVS-projektör, fastighetsingenjör, driftingenjör, medicintekniker, leverantör av utrustning, leverantör av medicinsk gas, projektledare, arbetsmiljöingenjörer, inspektörer för myndighetstillsyn, kontrollant vid ackrediterat organ, m fl

Från programmet
- Introduktion medicinska gasanläggningar. System uppbyggnad, författningar,
  MDR (EU 2017/745), svenska lagar och förordningar, myndighetsföreskrifter SOSFS, HSLF-FS, AFS
  SIS HB 370 och ISO 7396-1, ISO 14971, ISO 13485 samt Svensk läkemedelsstandard.
    
- De medicinska gaserna. Märkning, egenskaper och leveransformer.    
  LOX, LN, komprimerad flaskgas, kondenserad flaskgas.

- Gasteori, gaslagarna, storheter och mått.
    
- Märkning av rörledningar, lågtrycksslangar och gasuttag.
  Systemuppbyggnad, ringmatning, ventiler.  
    
- Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar SIS HB 370.
  Genomgång av struktur, nomenklatur, viktiga tekniska krav och ansvar.
  Status för uppdatering av normen. Produktstandarden 7396-1 Medical gas pipline systems.
    
- Tillverkning av andnings- och instrumentluft på sjukhus.   
  Kompressorcentraler. Uppbyggnad och egenskaper för olika utrustningar.
  Kort om syntetisk luft.         
    
- Studiebesök medicinsk gasanläggning vid akut- eller universitetssjukhus.
  Förvaltning av medicinska gasanläggningar – ägarens perspektiv.   
    
- Beräkning av disponibel gasmängd och andra gasberäkningar.     
    
- Dimensionering av rörledningsnät för medicinska gaser. Sannolika flöden.
  Dynamiska beräkningsprogram, tillgängligt tryck vid olika driftsfall. Identifiering
  av kritiska delar av rörledningssystemet.
    
- Kontroll och säkerhetsbesiktning. Tillsyn och årlig driftkontroll.
  Användningstillåtelse och arbetstillåtelse.
    
- Tillverkning av medicinska gassystem. Koppar och rostfria rör.
   Krav på procedur och montör.  

- Tryckförhållanden från gaskällor till vårduttag. Tryckberäkningar.
    
- Vårdgivares ansvar för gasanläggningen, myndighetskrav
  Egentillverkare, förvaltning/drift/service, klinisk användning och kvalitetsansvar för
  medicinsk gas.
  Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och IVO. Stiftning av föreskrifter och tillsyn.    
    
- Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tryckbärande och trycksatta anordningar
  (tillverkning och användning /kontroll) och anestesigaser m fl.  

- Tekniska anvisningar och vårdgivarkrav på system för medicinska gaser.
    
- Säkerhetsdatablad för medicinska gaser. Regler & exempel.
  Svensk läkemedelsstandard exempel medicinsk luft, syntetisk luft. medicinsk oxygen,
  oxygen93 och medicinsk lustgas och medicinsk koldioxid.

- Riskhantering av medicinska gasanläggningar enligt ISO 14971. Incidentrapporter.
    
- Skriftligt prov. Godkänt resultat ger kunskapsbevis.  


Kurstider:
Dag 1: 08.30 - 17.00
Dag 2: 08.30 - 16.30
Dag 3: 08.30 - 17.00
Dag 4: 08.30 - 16.15

Kursegenskaper

Startdatum 2022-10-25
Slutdatum 2022-10-28
Sista anmälningsdatum 2022-09-11
Individuellt pris inklusive lunch & fika 18 400 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
18 400 SEK 14
Dela denna kurs: