Medicinska Gasanläggningar - Certifierad Besiktningsman, 4 dagar, Helsingborg

Medicinska gasanläggningar – Kontroll och besiktning

Bakgrund
Medicinska gasanläggningar måste vara absolut säkra innan de tas i drift. En certifierad besiktningsman utför säkerhetsbesiktning innan vårdgivaren medger användning av gasanläggningen. Det är ett krav som vårdgivaren ställt på sig själv genom att tillämpa SIS HB 370 i sin verksamhet. I författning, HSLF-FS 2021:52 kap 2 § 2, finns också krav på att endast säkra produkter och att dessa är kontrollerade och korrekt installerade innan de används på patienter. Säkerhetsbesiktning utförs vid nybyggnad och vid förändringar av gasanläggningen. Besiktningsmannen kan även granska konstruktioner redan vid projekteringen av medicinska gasanläggningar. Utbildningen omfattar även årlig driftkontroll och funktionstestning av anläggningarna. Utbildningen är ett krav för de som ansöker om certifiering till besiktningsman. Utbildningen är även lämplig för driftchefer, sakkunniga, medicinska tekniker och projektledare för medicinska gasanläggningar.

Syfte
Deltagarna får kunskaper och praktisk övning i säkerhetsbesiktning och årlig kontroll av medicinska centralgasanläggningar enligt SIS HB 370. Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar. Deltagarna får fördjupade kunskaper om kraven i SIS HB 370 samt produktstandarden ISO 7396-1. Det är beställaren/vårdgivaren som bestämmer mot vilka krav som besiktningen ska omfatta. Det är vanligt att besiktning görs mot de tekniska kraven i SIS HB 370, vårdgivarens kompletterande krav och tekniska krav i författning t ex AFS. Deltagarna lär sig hur tekniska lösningar ska värderas mot kraven i gällande norm, standarder och författning. Krav på komponenter, rörledningssystem, larm och dimensionering tillämpas mot exempel.

Deltagarna lär sig att förstå olika systemutformningar, styrkor och svagheter samt att identifiera och värdera risker. Medicinska gasanläggningars överensstämmelse med säkerhetsnormen, SIS HB 370, beskrivs i praktiken på sjukhus med komplex medicinsk gasanläggning. Deltagarna får kunskap om driftsättning och funktionskontroll av medicinska gasanläggningar. Besiktningsmannens certifiering, uppdrag, roll och ansvar för säkerhetsbesiktning klargörs. Efter genomgången kurs ska deltagarna självständigt kunna planera, genomföra, dokumentera och rapportera säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll med korrekta utlåtanden. Kunskaper kontrolleras med skriftligt prov enligt certifieringsföretaget Kiwas rutiner. Godkända erhåller kunskapsbevis. Godkända personer kan ansöka om certifikat för säkerhetsbesiktning av Kiwa. Kursen är godkänd av Kiwa.

Förkunskap
För att delta i utbildningen krävs kunskapsbevis från TIFU:s  kurs Medicinska gasanläggningar – Grundkurs 4 dagar eller intyg om motsvarande kunskaper. Ingenjörsexamen eller motsvarande grundutbildning rekommenderas . Om deltagarens syfte är att söka certifikat för säkerhetsbesiktning av medicinska gasanläggningar vid Kiwa rekommenderas en kontakt med Kiwa för värdering av grundutbildning, erfarenhet och lämplighet.

Målgrupp
Sakkunniga och projektledare hos vårdgivaren.
VVS-konsulter, medicinska tekniker och andra personer som vill erbjuda säkerhetsbesiktning av medicinsk gasanläggning. Personer som planerar att genomföra årlig kontroll av medicinsk gasanläggning. Driftsansvariga för medicinska gasanläggningar.

Från programmet

- Myndighetskrav på medicinska gasanläggningar.
  MDR (EU 2017/745), svenska lagar och förordningar samt myndighetsföreskrifter.
  Vårdgivarens olika ansvar för egentillverkade medicinska gasanläggningar.

- Introduktion. SIS HB 370 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar.
  Status för uppdatering av säkerhetsnormen.

- Krav på komponenter.

- Krav på rörledningssystem.

- Krav på larmsystem och övervakning.

- Granskning av dimensionering, systemdesign.

- Riskidentifiering och riskvärdering.

- Dokumentgranskning.

- Krav på medicinska egentillverkade gasanläggningar.

- Olika besiktningar och kontroller med skilda perspektiv och regler.
    
- Besiktningsmetodik
-Beställaren, uppdraget, avgränsning, planering, genomförande, rapportering, utlåtande
- Roller och beställarens krav.
    
- Besiktningserfarenheter och praktiska omständigheter.
    
- Besiktningsövning på universitetssjukhus eller motsvarande.
    
- Genomgång rapport och utlåtande. Diskussion
    
- Exempel på utredning av tillbud, IVO.
    
- Skriftligt prov. Godkänt resultat ger kunskapsbevis.

Tider
Dag 1: 09.00 - 16.30
Dag 2: 08.00 - 17.30
Dag 3: 08.00 - 17.00
Dag 4: 08.30 - 12.00


Föreningar för besiktningsmän

Riksföreningen Besiktningsmän för Medicinska Gasanläggningar (RBMG)

 

Kursegenskaper

Startdatum 2022-10-04
Slutdatum 2022-10-07
Sista anmälningsdatum 2022-09-01
Individuellt pris inklusive lunch & fika 18 900 SEK
Plats
Helsingborg
Helsingborg, Sverige
Helsingborg
Kontakta oss eller boka nästa kurstillfälle om det passar
18 900 SEK 12
Dela denna kurs: