Medicinska gasanläggningar - Praktisk driftteknik, 2 dagar, Stockholm

Medicinska gasanläggningar – Praktisk driftteknik


Bakgrund
Driftteknikern sköter den dagliga driften av den medicinska gasanläggningen. Det är driftteknikern bevakar och gör ingripanden vid larm i anläggningen. Det är av yttersta vikt att driftteknikern får rätt kunskap och förståelse för de höga säkerhetskraven samt blir trygg med sin kompetens för uppgiften.

Syfte
Deltagarna lär sig säker drift av medicinsk gasanläggning enligt krav i myndighetsföreskrifter och säkerhetsnormen SIS HB 370, Säkerhetsnormen är under omarbetning. Vårdgivarnas riktlinjer om centralgasanläggningars skötsel är av central betydelse för säker drift. Kursen visar tekniska anvisningar från ledande aktörer t ex Locum som anger krav på montage och drift. Kursen ger kunskaper om uppbyggnaden av centralgasanläggningar med övervakning och larmsystem. Deltagarna får förståelse för hela gassystemets funktion så säkra ingripanden kan göras vid larm och andra avvikelser i funktionen.
Kursen ger även nödvändig kunskap om olika medicinska centralgasers egenskaper och enklare beräkningar så som disponibel gasmängd. Ansvarsfrågor och driftsorganisationens roll tydliggörs och begrepp som arbetstillåtelse och användningstillåtelse får en tydlig mening. Praktisk genomgång av en komplex centralgasanläggning på sjukhus och direkt handhavande av viktiga komponenter ger deltagaren träning och nödvändig kompetens om drift av medicinska gasanläggningar.

Förkunskap
Inga särskilda förkunskaper krävs. Erfarenhet av drift, service eller montage av tekniska system är en fördel.

Målgrupp
Drifttekniker, servicetekniker, montörer och annan personal med behov av praktisk kunskap om medicinska gasanläggningar. Personer som ingår i sjukhusets drifttekniska jour och beredskap. Alla personer som har tillträde till teknikutrymmen med medicinsk gasanläggning.

Från programmet
Centralgasanläggningens uppbyggnad från gaskällor till vårduttag.
Författningar, standarder och säkerhetsnorm SIS HB 370. Ansvar och roller hos vårdgivare.
Driftavdelningens roll och ansvar.
De medicinska gaserna, egenskaper och leveransformer.
Gasförsörjningskällor. Reservgas och vårdsidans nödmatningssystem.
Tryckförhållanden i anläggningen. Tömningscentraler Driftstrycksregulatorer /stabilisatorer. Märkning rörledningar.
Ringmatning och ledningsnät.
Sektionering av gasflöden i anläggningen. Prioriterad verksamhet.
Kompressorcentraler tillverkning av andningsluft / instrumentluft
Vårdsidans installationer, tryckövervakning, tryckvakt, gasuttag. Funktion, tillsyn och skötsel.
Övervakningssystem och larm. Larmgränser.
Rörmateriel och fogning av gasrör. Krav på montage. Kvalitetskrav.
Användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3). Riskbedömning och ackrediterad kontroll.
Arbetsmiljö och SDB(Säkerhetsdatablad)
Säkerhetsbesiktning och årlig driftkontroll.
Arbetstillåtelse och användningstillåtelse.
Gasberäkningar. Disponibel gasvolym, tryck.
Principer för dimensionering och exempel på vårdgivarens riktlinjer för rördimensioner.
Praktisk genomgång av centralgasanläggning
Teoretiskt prov med genomgång

Kurstider
Dag 1: 09.00 – 16.30
Dag 2: 08.30 – 15.30

Kursegenskaper

Startdatum 2023-06-20
Slutdatum 2022-06-21
Sista anmälningsdatum 2023-05-11
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
9 800 SEK 16
Dela denna kurs: