Organisatorisk och social arbetsmiljö, 1 dag. Göteborg.

Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Bakgrund
Ohälsa som beror på stress, konflikter och andra psykosociala förhållanden har ökat i arbetslivet. Detta har fått konsekvenser för individen, arbetsgivaren och samhället i stort. Arbetsmiljöverket har preciserat vad arbetsgivaren ska göra för att förebygga denna ohälsa och utanförskap med föreskrifterna AFS 2015:04 Organisatorisk och social arbetsmiljö. De nya föreskrifterna ersätter de tidigare allmänna råden om psykiska och sociala aspekter på arbetsmiljön (AFS 1980:14) och de särskilda föreskrifterna om kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS 1993:17).

Alla chefer och arbetsledare ska ha kunskaper om vad ohälsa genom arbetsbelastning och kränkande särbehandling är och hur det kan förebyggas.

Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Frågor som arbetsgivaren särskilt ska beakta är ohälsosam arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och rutiner för att motverka och hantera kränkande särbehandling.

Du får
Kursen ger dig kunskaper om de nya föreskrifterna och hur du som arbetsgivare kan arbeta för att minska ohälsan i företaget. Förebygg sjukdom på grund av ohälsosam arbetsbelastning. Hur ska arbetstiderna vara utformade för att undvika ohälsa? Hur förebyggs kränkande särbehandling. Hur integreras de nya reglerna i det systematiska arbetsmiljöarbete? Kursen ger uppslag till den praktiska tillämpningen och de rutiner som ska etableras hos arbetsgivaren.
Arbetsgivarens ansvar är kopplat till ett hälsofrämjande ledarskap som gör att människor trivs och presterar väl på jobbet. Kursen tar också upp rättsfall inom området.

Deltagare
Kursen vänder sig till arbetsledare och chefer med personalansvar, HR-personal och företrädare för fackliga organisationer samt konsulter inom arbetsmiljöområdet.

Från programmet:

Ohälsan och stressrelaterad sjuklighet ökar i arbetslivet.
Statistik, diagnoser och konsekvens för individ, arbetsgivare och samhälle.

Föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö AFS 2015:04
Innehåll och krav. Arbetsgivarens ansvar och tillämpning. Systematiskt arbete.

Hälsofrämjande ledarskap. Vad är det som gör att människor trivs och presterar
väl på jobbet. De viktigaste aspekterna.

Rättsfall Kränkande särbehandling och arbetsbelastning

Kurstid: kl 10.00 - 15.30

 

Kursegenskaper

Startdatum 2019-12-04
Slutdatum 2019-12-04
Sista anmälningsdatum 2019-11-16
Individuellt pris inklusive lunch & fika 3 900 SEK
Plats
Göteborg
Gothenburg, Sweden
Göteborg
3 900 SEK 20
Dela denna kurs: