Säkerhetsdatablad (SDB), 1 dag, Stockholm.

 

 

Säkerhetsdatablad (SDB)
för utfärdare och användare

Företag som släpper kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad (SDB) till den som använder produkten yrkesmässigt. Säkerhetsdatabladen ska vara på svenska, innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö. Bladen ska vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk.

I REACH finns kraven på säkerhetsdatablad, i artiklar och bilaga II. Där anges vilka regler som gäller och vilken information som ska finnas. Reglerna för säkerhetsdatablad har anpassats till CLP-förordningen eftersom klassificering och märkning är en grund för säkerhetsdatabladen.

Säkerhetsdatablad ska lämnas för farliga kemiska produkter senast vid första leverans. Säkerhetsdatablad ska även finnas för blandningar som i sig inte klassificeras som farliga men innehåller farligt ämne i en halt över 1 % eller om blandningen innehåller ett ämne med hygieniskt gränsvärde. Blandningar som innehåller långlivade och toxiska ämnen sk PBT-ämnen ska också ha ett säkerhetsdatablad. Informationen ska struktureras i 16 obligatoriska avsnitt. Säkerhetsdatablad har ingen bestämd giltighetstid men ska vara aktuella. Utökade säkerhetsdatablad med exponeringsscenarier kan krävas. Det är beroende av leverantören.

Det är fundamentalt och viktigt att säkerhetsdatabladet bygger på relevant och kvalitetssäkrad information. Säkerhetsdatabladet utgör användarens främsta informationskälla för en säker och hälsosam hantering i alla led.

På kursen lär du dig vilka regler som gäller kring säkerhetsdatablad. Vilka skyldigheter leverantören har och vilka rättigheter till information som användaren har. Du lär dig tolka reglerna och bedöma vilken information som ska finnas i de 16 obligatoriska avsnitten.

Säkerhetsdatablad(SDB) med kvalitet är en konkurrensfördel. Få företag vågar ta in en produkt med vag information om produktens farliga egenskaper. Användaren behöver all den information som behövs för en riskvärdering av hanteringen. Användaren ska vara kritisk och tränad på att utvärdera leverantörens säkerhetsdatablad.

Från programmet

    Regelverket kring säkerhetsdatablad.
    Säkerhetsdatabladens innehåll, Reach artiklar och bilaga II.
    Genomförande av CLP-anpassning. Avsnitt 2 och 3.
    Utökade blad med exponeringsscenarier.
    Genomgång av innehållet i de 16 obligatoriska avsnitten.
    Granskning av SDB. Övning.
    Exempel på SDB.
    Diskussion och avslutning.


Kurstid
Kl 09.00 – 16.00

Kursegenskaper

Startdatum 2021-05-18
Slutdatum 2021-05-18
Sista anmälningsdatum 2021-04-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika 4 900 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
4 900 SEK 20
Dela denna kurs: