Kemikaliebedömning, 2 dagar, Göteborg.

 
Kemikaliebedömning - CLP, REACH, SDB, AFS och Avfall


En utbildning som ger dig de expertkunskaper som behövs för att ansvara för kemikaliehanteringen från inköp till avfall. Kursen ger också leverantörer av kemiska produkter en bra grund för sin roll. Regelverket är omfattande både för användare och leverantörer av kemiska produkter. Perspektiven skiljer sig åt men kunskapen förenar och gör båda professionella i sina roller.

Korrekt information om kemikaliernas farliga egenskaper är grunden för riskbedömning och säker hantering. Det är också grunden för leverantörens trovärdighet.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om regelverkets uppbyggnad med en översikt och tillämpning av de viktigaste kraven. Du får förståelse för de farliga egenskaperna för hälsa och miljö. Vi tar även upp viktiga fysikaliska egenskaper t ex brandfarlighet. Du får tillämpa regler för klassificering d v s hur man bestämmer en kemikalies farliga egenskaper. Kemikalier säljs för ett ändamål. Leverantören ska vara förtrogen med de risker som normalt är förknippat med användningsområdet. Användaren av kemikalien ska riskbedöma hanteringen. Utsläpp, exponering och risker i processer ska vara bedömda.

Du lär dig olika typer av riskbedömningar och hur de ska dokumenteras för att nå upp till myndighetskraven. Exponeringsbedömning i förhållanden till hygiensiska gränsvärden är en av övningarna.  Användningen ger ofta ett avfall som också ska hanteras säkert och korrekt. Du lär dig bestämma avfallstyp som avgör kemikaliens sista resa. Kursen blandar föreläsning med korta tillämpningsövningar

Från programmet:

    Översikt. Kemikalieregelverket.
    Leverantörens och användarens skyldigheter.
    Krav på säkerhetsdatablad (REACH)
    Hälsofarliga egenskaper
    Miljöfarliga egenskaper
    Brandfarliga egenskaper
    Klassificering av ämnen och blandningar (CLP). Övning.
    Tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
    Riskbedömning. Produktval, exponeringsbedömning och processäkerhet. Övning.
    Avfall. Bestämning av avfallstyp. Övning.


Kurstid:
Dag 1 kl 09.00 – 16.00
Dag 2 kl 08.20 -16.00

Kursegenskaper

Startdatum 2024-01-30
Slutdatum 2024-01-31
Sista anmälningsdatum 2023-12-16
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
10 200 SEK 7
Dela denna kurs: