Klassificering och märkning enligt CLP, 2 dagar, Göteborg

Klassificering & märkning
av kemiska produkter enligt CLP-förordningen

Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade med avseende på sina fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Märkningen utgörs av varningssymboler (faropiktogram) och korta standardiserade fraser om de farliga egenskaperna (faroangivelser) och hur man kan skydda sig (skyddsangivelser). Reglerna om klassificering och märkning finns i CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging). CLP har ersatt substans- och preparatdirektiven.  All klassificering och märkning som görs idag ska vara enligt CLP. Efter 1 juli 2019 får inte kemiska produkter med den äldre märkningen finnas på arbetsplatser. För användning av kemiska produkter finns bestämmelser om märkning i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 2011:19.

Tillverkare, importörer, formulerare och distributörer ansvara för klassificeringen och märkningen. Användaren ska förstå och förhålla sig till klassificeringen och annan information från sin leverantör.

Klassificering föregås av en utredning kring produktens farliga egenskaper i samtliga exponeringsvägar. Klassificering är en systematisk process där produktens egenskaper vägs mot fastställda kriterier för fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Faroklassen beskriver vilken typ av fara och kategorin graden av faran.  Vissa ämnen är klassificerade av EU sk harmoniserad klassificering. Detta är bindande klassificering och ska tillämpas (bilaga VI i CLP). Övriga ämnen och alla blandningar ska företagen klassificera själva enligt CLP:s regelverk  sk egenklassificering. Märkningen utgörs av faropiktogram, signalord, faroangivelser och skyddsangivelser och bygger på den korrekta klassificeringen.

På kursen lär du dig att klassificera både ämnen och blandningar enligt CLP. Du lär dig det systematiska arbetssättet. Du lär dig genvägar och fallgropar. Du får en metodik som gör dig konfident i arbetet med klassificering och märkning
av kemiska produkter.

Ansvar du för information om kemiska produkters farliga egenskaper eller ansvar för riskbedömning vid användning av kemikalier ska du kunna klassificering enligt CLP eftersom all annan information normalt bygger på en korrekt klassificering. Motsatsen kan bli dyrköpt.

Från programmet

    CLP:s bakgrund och uppläggning.
    Viktiga bestämmelser (artiklar).
    CLP jämfört med KIFS 2005:7
    Kriterier för hälsofaror.
    Kriterier för miljöfaror
    Kriterier för vanliga fysikaliska faror
    Klassificering av ämnen. Övningar i olika faroklasser.
    Klassificering av blandningar. Övningar i olika faroklasser.
    Märkning av ämnen och blandningar.
    Frågor /avslut

 

Kurstider
Dag 1 kl 09.00 – 16.00
Dag 2 kl 08.20 -16.00

Kursegenskaper

Startdatum 2023-06-01
Slutdatum 2023-06-02
Sista anmälningsdatum 2023-05-02
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 200 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
10 200 SEK 14
Dela denna kurs: