Kemikaliebedömning Grundkurs, 2 dagar, Stockholm.


Kemikaliebedömning
- grundkurs

En grundläggande utbildning som ger dig de kunskaper som behövs för att ansvara för kemikaliehanteringen från inköp till avfall. Kursen ger också leverantörer av kemiska produkter en bra grund för sin roll. Regelverket är omfattande både för användare och leverantörer av kemiska produkter. Perspektiven skiljer sig åt men kunskapen förenar och gör båda professionella i sina roller.

Korrekt information om kemikaliernas farliga egenskaper är grunden för riskbedömning och säker hantering. Det är också grunden för leverantörens trovärdighet.
Kemikalier säljs för ett ändamål. Leverantören ska vara förtrogen med de risker som normalt är förknippat med användningsområdet. Användaren av kemikalien ska riskbedöma hanteringen. Utsläpp, exponering och risker i processer ska vara bedömda.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om regelverkets uppbyggnad med en översikt och tillämpning av de viktigaste kraven. Vi klargör säkerhetsdatabladets regler och innehåll enligt Reach. Du får förståelse för kemikaliers olika hälso- och miljöfaror. Vi tar även upp viktiga fysikaliska egenskaper t ex brandfarlighet. Du får tillämpa regler för klassificering enligt CLP-förordningen d v s hur man bestämmer en kemikalies farliga egenskaper genom övning på ämnen och blandningar. Du lär dig olika typer av riskbedömningar och hur de ska dokumenteras för att nå upp till myndighetskraven. Exponeringsbedömning i förhållanden till hygiensiska gränsvärden.  Användningen ger ofta ett avfall som också ska hanteras säkert och korrekt. Du lär dig bestämma avfallstyp som avgör kemikaliens sista resa. Kursen blandar föreläsning med korta tillämpningsövningar

Från programmet:

    Översikt. Kemikalieregelverket.
    Leverantörens och användarens skyldigheter.
    Krav på säkerhetsdatablad (REACH)
    Hälsofarliga egenskaper
    Miljöfarliga egenskaper
    Brandfarliga egenskaper
    Klassificering av ämnen och blandningar (CLP). Tillämpning Övningar.
    Tillämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
    Riskbedömning. Produktval, exponeringsbedömning och processäkerhet. Övning.
    Klassificering av kemiskt avfall. Bestämning av avfallstyp. Övning.


Kurstid:
Dag 1 kl 09.00-16.30
Dag 2 kl 08.30-16.00

  

Kursegenskaper

Startdatum 2019-12-05
Slutdatum 2019-12-06
Sista anmälningsdatum 2020-11-08
Individuellt pris inklusive lunch & fika 9 800 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sweden
Stockholm
9 800 SEK 15
Dela denna kurs: