Kemi & Miljö

Kemikaliebedömning - grundkurs

Klassificering och märkning av kemisk produkt

Säkerhetsdatablad(SDB)

Allergiframkallande kemiska produkter (Härdplastutbildning)

Klassificering & märkning
av kemiska produkter enligt CLP-förordningen


Alla kemiska produkter som säljs ska vara klassificerade. Det innebär en bestämning av produktens farliga egenskaper. Märkningen utgörs av varningssymboler (faropiktogram) och korta standardiserade fraser om de farliga egenskaperna (faroangivelser) och hur man kan skydda sig (skyddsangivelser).  Reglerna om klassificering och märkning finns i CLP-förordningen (Classification Labelling and Packaging). CLP har ersatt substans- och preparatdirektiven. Det är viktigt att klassificeringen är korrekt eftersom all annan information eller riskbedömning av hanteringen grundar sig på klassificeringen.

På kursen lär du dig att klassificera både ämnen och blandningar enligt CLP. Du lär dig det systematiska arbetssättet. Du lär dig genvägar och fallgropar. Du får en metodik som gör dig konfident i arbetet med klassificering och märkning av kemiska produkter.

Startdatum 2024-11-27
Slutdatum 2024-11-28
Sista anmälningsdatum 2024-10-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika 11 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
11 800 SEK 7

 

Kemikaliebedömning - CLP, REACH, SDB, AFS och Avfall.

En utbildning som ger dig de expertkunskaper som behövs för att ansvara för kemikaliehanteringen från inköp till avfall. Kursen ger också leverantörer av kemiska produkter en bra grund för sin roll. Regelverket är omfattande både för användare och leverantörer av kemiska produkter. Perspektiven skiljer sig åt men kunskapen förenar och gör båda professionella i sina roller.

Kursen ger dig kunskap om kemikalieregelverket. Kunskaper om klassificering av kemiska produkter (CLP) och säkerhetdatablad (SDB). Du får insikt i kemiska ämnens farliga egenskaper, fysikaliska faror, hälsofaror och miljöfaror. Du får övning i klassificering av ämnen och blandningar samt kemiskt avfall. Du får också kunskap i rikskbedömning av kemikaliehantering, produktval, exponering och processäkerhet.

 

Startdatum 2024-10-30
Slutdatum 2024-10-31
Sista anmälningsdatum 2024-10-05
Individuellt pris inklusive lunch & fika 11 800 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
11 800 SEK 13

Säkerhetsdatablad (SDB)
för utfärdare och användare

Företag som släpper kemiska produkter på marknaden ska lämna säkerhetsdatablad (SDB) till yrkesmässiga användare av produkten. Säkerhetsdatabladen ska vara på svenska, innehålla alla uppgifter som är av betydelse för att förebygga skador på människor och miljö. Bladen ska vara anpassade till svenska förhållanden och regelverk. Bestämmelser om bladen anges i REACH-förordningen.

På kursen lär du dig vilka regler som gäller kring säkerhetsdatablad. Vilka skyldigheter leverantören har och vilka rättigheter till information som användaren har. Du lär dig tolka reglerna och bedöma vilken information som ska finnas i de 16 obligatoriska avsnitten.

Säkerhetsdatablad med kvalitet är en konkurrensfördel. Få företag vågar ta in en produkt med vag information om produktens farliga egenskaper. Användaren behöver all den information som behövs för en riskvärdering av hanteringen.

Startdatum 2024-10-30
Slutdatum 2024-10-30
Sista anmälningsdatum 2024-10-10
Individuellt pris inklusive lunch & fika 5 900 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
5 900 SEK 22

Allergiframkallande kemiska produkter
AFS 2011:19 - 2022:1 (Härdplastutbildning)

Lagstadgad utbildning för alla som leder eller utför arbete med allergiframkallande kemiska produkter. Reglerna anges i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Kemiska arbetsmiljörisker(§37a-§37g) och bestämmelser i AFS 2019:3 Medicinska kontroller i arbetslivet. Alla som leder eller utför arbete med vissa allergiframkallande produkter ska vara utbildade. Det gäller också för arbete som frisätter isocyanat och formaldehyd t ex vid upphettning av polyuretan. Särskilda kompetenskrav finns också på utbildaren som utfärdar de personliga utbildningsbevisen. Regelverket är senast uppdaterat genom AFS 2022:1.

Kursen genomförs som företagsanpassad utbildning.

 

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9998-11-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats På ert företag
19