Bygg & Juridik

Entreprenadjuridik - grundkurs

Drift av ventilations- och värmeanläggningar - praktisk grundkurs

Byggarbetsmiljösamordnare BAS P & U - grundkurs

Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm

 

Byggarbetsmiljösamordnare Grundkurs BAS P & U.
Prov med kunskapsintyg.

Byggherren har ett ansvar för arbetsmiljön i de bygg- och anläggningsprojekt som han låter utföra. Det är ett ansvar i hela byggprocessen. Med byggherreansvaret följer också en skyldighet att utse lämpliga Byggarbetsmiljösamordnare. En samordnare för planering och projektering, BAS-P och en samordnare för utförande av bygg-och anläggningsarbetet, BAS-U. Byggherren har inget totalansvar för arbetsmiljön. Byggherren delar ansvaret med flera andra aktörer.

På kursen lär du dig tillämpa olika ansvarstyper som kan bli aktuella i bygg- och anläggningsprojekt. Du får insikt i vilka för- och nackdelar olika lösningar har och hur ansvar kan göras tydliga genom avtal. Du får också lära dig hur du som byggarbetsmiljösamordnare kan sköta arbetsuppgifterna i rollen som BAS-P eller BAS-U. Det händer olyckor i branschen och det är av största vikt att olika aktörer vet vilket ansvar de har och hur arbetsuppgifterna kan skötas på ett lämpligt och ändamålsenligt sätt. Du får strukturen i aktuellt arbetsmiljöregelverk och du lär dig hitta i föreskrifterna. Du får kunskap om tillämpningen av de föreskrifter (AFS) som det vanligen ställs kunskapskrav på.

Kursen ger anpassad kunskap i arbetsmiljöregelverket och hur det kompletteras av entreprenadjuridik och AMA-AF i byggverksamhet. Du får kunskap om Arbetsmiljöverkets sanktioner och hur arbetsmiljöbrott prövas i domstolar med exempel från bygg- och anläggningsprojekt.

Kursen avslutas med ett skriftligt prov. Feedback efter kursen. Godkända får kompetensintyg.

Kursen är uppdaterad mot den nya regelstrukturen för Arbetsmiljöverkets författning AFS som är beslutade och träder ikraft 1 januari 2025.
Det gäller bland annat AFS 2023:3 Projektering och byggarbetsmiljösamordning - grundläggande skyldigheter som ersätter AFS 1999:3 Bygg- och anläggningsarbete.

Startdatum 2024-12-10
Slutdatum 2024-12-11
Sista anmälningsdatum 2024-11-09
Individuellt pris inklusive lunch & fika 12 000 SEK
Plats
Göteborg
Göteborg, Sverige
Göteborg
12 000 SEK 12

Entreprenadjuridik Grundkurs.

Bakgrund
Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna. I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Parterna har också ett ansvar för att kommunicera med varandra. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll. Till syvende och sist handlar det om pengar. Det gäller att inte bli blåst eller dragen vi näsan.

Du får
Utbildning ger dig grundläggande, nödvändiga och tillämpbara kunskaper och insikter om entreprenadjuridiken genom pedagogiska genomgångar och verklighetsbaserade övningar. Du får förståelse för risker och bevisbörda i ingångna avtal.

 

 

Startdatum 2024-12-10
Slutdatum 2024-12-11
Sista anmälningsdatum 2024-11-09
Individuellt pris inklusive lunch & fika 12 200 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
12 200 SEK 10

Entreprenadjuridik - intensivkurs, 1 dag.

Bakgrund
Ett handslag och löpande räkning kan gå bra. I professionella projekt önskar både byggherre och entreprenör eller konsult en mer förutsägbar process. Förfrågningsunderlag lämnas ut, anbud kan villkoras, antas och regleras. Lagstiftningen har i princip lämnat över ansvaret till parterna att avtala om vad som ska gälla för ett entreprenad- eller konsultavtal. För att underlätta har branschens intressenter tagit fram standardavtal för olika entreprenadformer och upphandlingar. Standardavtalen är frivilliga och måste avtalas för att binda parterna.
I kontrakten kan standardavtalen föras in helt eller delvis tillsammans med annat som parterna vill avtala om. Ändrade förutsättningar är snarare regel än undantag i entreprenader. Detta regleras av ÄTA-bestämmelser i avtalen (Ändring, Tillägg och Avgående arbeten). Parterna har också ett ansvar för att kommunicera med varandra. Kunskap om entreprenadjuridik leder till bättre samarbete, bra resultat och kostnadskontroll. Till syvende och sist handlar det om pengar. Man ska inte bli blåst eller dragen vid näsan i byggbranschen.

Du får
Utbildning ger dig grundläggande kunskap och en bra överblick av olika standardavtal inom entreprenadjuridiken. Du lär dig det som är viktigt att tänka på innan du ingår konsult- eller entreprenadavtal och hur avtalen tolkas.

Startdatum 2024-05-15
Slutdatum 2024-05-15
Registration Start Date 2019-06-10
Sista anmälningsdatum 2024-04-06
Individuellt pris inklusive lunch & fika 6 200 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
6 200 SEK 4

Kontakta oss eller boka nästa kurstillfälle om det passar

Drift av ventilations och värmesystem – Praktisk grundkurs

Bakgrund
Driftteknikern är fastighetens bäste vän. De tekniska systemen i fastigheten är av största betydelse för inomhusmiljön och en god driftekonomi. Väl fungerande ventilations och värmesystem är grunden för nöjda brukare och förvaltare. Även byggnaden och de tekniska systemen i sig kan skadas vid fel drift och skötsel av systemen. Vi har valt att undervisa på båda systemen på samma kurs eftersom de samverkar. Båda systemen måste ha en väl skött drift om man är mån om driftekonomi och brukarna i fastigheten. Tekniken utvecklas och drifttekniken är sista utpost för att säkerställa funktionen i fastigheterna. Kompetensutveckling av driftteknikern är därför nödvändig för att få ut teknikens möjligheter i verkligheten.

Du får
Du får systemkompetens så att du själv kan diagnostisera fel inställningar och justera
på ett korrekt sätt. Du lär dig driftoptimering i praktiken. Kursen ger också god kunskap om komponenter för såväl ventilations som värmesystem genom praktiska övningar i en modern och överblickbar fastighet. Du får även kunskap om mät- och kontrollutrustning för ventilations- och värmesystem genom praktisk övning i fastighet med mätutrustning.

 

Startdatum 2024-09-12
Slutdatum 2024-09-13
Sista anmälningsdatum 2024-08-17
Individuellt pris inklusive lunch & fika 10 800 SEK
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
10 800 SEK 5

Allergiframkallande produkter och kvarts - stendamm i byggbranschen. AFS 2014:43 & AFS 2015:02. Lagstadgad arbetsmiljöutbildning.

I bygg- och anläggningsverksamhet används flera produkter som kan vara klassificerade som allergi-framkallande i andningsvägar eller hud. Det kan vara fogskum, fogmassor eller lim. För att leda eller arbeta med vissa av de allergi-framkallande produkterna krävs utbildning av lämplig utbildare som utfärdar personliga utbildningsintyg. Intygen får inte vara äldre än 5 år.

Kvarts och andra former av kristallin kiseloxid finns i granit, gnejs och andra bergarter. Bearbetning av betong medför normalt exponering för kvarts. Kvarts-stendamm kan orsaka kroniska sjukdomar i lungorna. Silikos, KOL och lungcancer. Alla som leder eller arbetar med kvartshaltigt material ska ha kunskaper om hälsorisker och hur de kan förebyggas.

Kursen ger dig behörighet att leda och arbeta med allergiframkallande kemiska produkter och du får också de nödvändiga kunskaperna som behövs vid arbete med kvarts-stendamm.

Företagsanpassad utbildning kan delas i allergiframkallande kemiska produkter och kvarts / stendamm.

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
20