Allergiframkallande produkter & kvarts-stendamm, 1 dag, Företagsanpassad

 

Allergiframkallande produkter och kvarts - stendamm i byggbranschen. AFS 2014:43 & AFS 2015:02.
Lagstadgad arbetsmiljöutbildning.

För hantering av allergiframkallande produkter som klassificeras med, H317 "Kan orsaka allergisk hudreaktion" eller "H334 Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning", finns särskilda regler i AFS 2014:43. Dessa regler gäller också vid termisk nedbrytning av material som kan frisätta formaldehyd och isocyanater t ex upphettning av rörisolering och mineralull.

För flera vanliga produkter t ex fogskum och lim kan det finnas krav på utbildning för att leda eller sysselsättas i arbete med dessa produkter (AFS 2014:43 §37e). Utbildningsintyg som är högst fem år skall kunna uppvisas. Utbildaren ska ha goda kunskaper inom området.

Kvarts – stendamm kan orsaka silikos(stendammslunga), KOL och lungcancer. Risken för dessa sjukdomar beror av halten kvarts och andra former av kristallin kiseloxid i dammet och exponeringens omfattning (dos). Det krävs normalt flera års exponering innan tidiga symtom som andfåddhet och trötthet visar sig. Silikos kan inte botas men sjukdomsförloppet kan stoppas om exponeringen upphör. KOL och lungcancer kan också orsakas av exponering av kvarts-stendamm. Kvarts är klassificerat som cancerframkallande.

Arbetsgivaren ska se till att alla som leder eller utför arbete som medför hantering av kvartshaltigt material ska ha kunskaper om hälsorisker och hur de kan förebyggas. Arbetstagarna ska känna till vilka skyldigheter detta innebär för dem själva.

Utbildningen är i första hand till för arbetsledande personal. En kortare utbildning kan genomföras som företagsanpassad utbildning för all berörd personal.

Från programmet:

    Introduktion
    Översikt om regler för kemiska produkter.
    Leverantörens ansvar och användarens ansvar
    Klassificering och säkerhetsdatablad(SDB)
    Arbetsmiljöregler AFS i bygg- och anläggningsverksamhet.
    Kemiska hälsorisker och farliga produkter
    Hygieniska gränsvärden
    Medicinska kontroller
    Allergiframkallande kemiska produkter
       Regler, hantering och skyddsåtgärder.
    Kvarts och stendamm.
       Regler, hantering och skyddsåtgärder.
    Riskbedömning
    Personlig skyddsutrustning
    Frågor / Avslut / Personligt utbildningsintyg.

Kurstid: 1 dag
kl 09:00-16:00

Kursegenskaper

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats
Stockholm
Stockholm, Sverige
Stockholm
20
Dela denna kurs: