Allergiframkallande kemiska produkter, ½ dag. Företagsanpassad

 

Allergiframkallande kemiska produkter
enligt AFS 2011:19 / AFS 2022:1 (Härdplastutbildning)

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om härdplaster har ersatts av föreskrifter
i AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker(§37a -§37g) och bestämmelser i
AFS 2019:3Medicinska kontroller i arbetslivet.

Utbildning krävs för att leda eller utföra arbete som kan innebära exponering för
diisicyanater, epoxiplastkomponeter, organiska syraanhydrider, formaldehydhartser,
akrylater, metakrylater.

Det är faroangivelsen H334 ”Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning”
och H317 ”Kan orsaka allergisk hudreaktion” som är den gemensamma nämnaren för dessa kemiska produkter.

Utbildning krävs också vid arbete som innebär termisk nedbrytning som frisätter isocyanater
t ex vid upphettning av polyuretan eller processer som frisätter formaldehyd.
Dessutom krävs utbildning för arbete med etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat.

Utbildningen ska styrkas med utbildningsintyg som är högst 5 år gamla.
Arbetsgivare som låter någon, utan giltigt utbildningsintyg, leda eller utföra detta arbete
ska betala sanktionsavgift om 10 000 kr per person.

Regelverket är uppdaterat senast genom AFS 2022:1.

Särskilda kompetenskrav finns på utbildaren.
TIFU utfärdar personliga utbildningsbevis.

Från programmet

    Regelverket om allergiframkallande kemiska produkter.
    Leverantören och användarens skyldigheter.
    Kemiska hälsorisker och farliga kemikalier.
    Sensibilisering och allergiska reaktioner i andningsvägar och hud. Överkänslighet.
    Kemiska produkter och relevant information i säkerhetsdatablad.
    Exempel på säkerhetsdatablad på produkter som klassificerats med H 334 eller H317.
    Riskfyllda moment vid hantering av allergiframkallande produkter.
    Åtgärder. Substitution, utrustning, ventilation och personlig skyddsutrustning. Uppföljning.
    Diskussion och avslutning. Personligt utbildningsbevis.


 Kurstid: kl 09.00 – 12.00

Kursegenskaper

Startdatum 9999-12-30
Slutdatum 9999-12-30
Sista anmälningsdatum 9998-11-30
Individuellt pris inklusive lunch & fika Offert
Plats På ert företag
19
Dela denna kurs: