AFS 2017:3 och rörledningar i medicinska gasanläggningar

Klassificering av rörledningar i medicinska gasanläggningar enligt AFS 2017:3 kap 4.

Arbetsmiljöverket har stiftat myndighetsföreskrifterna "Användning och kontroll av trycksatta anordningar" Det finns inga undantag för tillämpning av AFS 2017:3 för medicinska gasanläggningar (medicinteknisk produkt) i föreskrifterna. Trycksatta anordningar (tryckkärl och rörledningar) ska delas in i tre klassar A, B och övriga. A- och B-klassade anordningar är så pass farliga så de ska vara kontrollerade av ett ackrediterat kontrollorgan.

De egenskaper som bestämmer klassificering av gasrören i medicinska gasanläggningar är tryck, rör-diameter och fluid. Fluid är rörens innehåll. I medicinska gasanläggningar utgörs fluiden av den medicinska gasen. Det finns olika gassorter med olika egenskaper. De gassorter som har fysikaliska- eller hälsofarliga egenskaper enligt de kriterier som anges i CLP-förordningens (EU 1272/2008) bilaga I del 2 och 3 ska klassificeras som farlig fluid enligt AFS 2017:3 kap 4 §3. Farlig fluid tillhör Grupp 1a och de fluider som inte har farliga egenskaper tillhör Grupp 2a.

Oxygen och lustgas är båda oxiderande gaser, kategori 1 enligt CLP-förordningens kriterier. Om man inte känner till kriterierna i CLP-förordningen så kan man begära besked från leverantören av gasen. Leverantören är skyldig att utfärda säkerhetsdatablad (SDB) för de medicinska gaserna enligt Reach-förordningen (EG 1907/2006). I SDB ska den medicinska gasens klassificering enligt CLP anges. Övriga medicinska gaser som andningsluft och koldioxid tillhör Fluidgrupp 2a.

Medicinska gasrör med en innerdiameter över 25 mm har ett tryck från 3,5 bar till 15 bar beroende på var i gasanläggningen röret är monterat. Rörledningar med oxygen och lustgas med innerdiameter större än 25 mm klassificeras i klass B. Se nedanstående bild.

Rör tillhörande klass B ska stå under kontroll av ackrediterat kontrollorgan. Egenkontroll är inte tillräckligt. Reglerna är dessutom straffsanktionerade viket innebär att Arbetsmiljöverket meddelar ett betalningsföreläggande om det inte har utförts ackrediterad kontroll innan anläggningen trycksätts och tas i bruk. Även återkommande kontroll ska göras i form av driftprov på B-klassade rörledningar. Arbetsgivaren ska också ha dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn. En fysisk person ska ha till uppgift att se till att tillsynen genomförs och dokumenteras.

Läkemedel och medicintekniska produkter är undantagna från tillämpning av CLP-förordningen. Det finns uppfattningar att det därmed inte skulle vara möjligt att klassificera medicinsk oxygen och lustgas som fluid i Grupp 1a. Alla medicinska gaser skulle med ett sådant resonemang tillhöra Grupp 2a oberoende dess egenskaper. I så fall skulle medicinska gasrör för oxygen och lustgas ha en invändig diameter större än 100 mm med relativt höga tryck för att bestämmas till klass B. Sådana gasrör finns inte i de medicinska gasanläggningarna. Åtminstone inte i Sverige. Det är dock ett felaktigt och märkligt resonemang.

Många ämnen / blandningar omfattas inte av CLP-förordningen beroende på dess användning. Det kan t ex vara livsmedel, läkemedel, avfall, kosmetika osv. Andra regelverk kan dock bestämma att tillämpa kriterier för farliga egenskaper som baseras på CLP-förordningen även om CLP-förordningen i sig inte omfattar dessa ämnen/produkter. På så sätt undviks en uppsjö med snarlika kriterier för farliga egenskaper för kemiska ämnen/blandningar med olika användningsområden. Reach-förordningen anger att läkemedel som utgörs av ett ämne måste klassificeras enligt CLP när säkerhetsdatabladet ska utfärdas. Avfallsdirektivet (2008/98/EG) använder klassificering från CLP i form av farokategorier och faroangivelser. Det är fullt legitimt att AFS 2017:3 hänvisar till CLP bilaga I del 2 och 3 för att bestämma fluidens grupptillhörighet, 1a eller 2a. Det gäller även för medicinsk gas.

Både arbetsmiljön och patientsäkerheten gagnas av en korrekt tillämpning av AFS 2017:3.
Medicinska gasrör för oxygen och lustgas med en innerdiameter större än 25 mm tillhör klass B och ska därmed vara kontrollerad av ett ackrediterat kontrollorgan.
Det är ingen åsikt utan en regel.

Göran Zaar, MSc, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
TIFU AB

Lär mer på TIFU:s Grundkurs om Medicinska Gasanläggningar  

Länk till AFS 2017:3