Märkning av LOX-tank för medicinsk oxygen


                        Fara


Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande
Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador

Använd köldisolerande skyddshandskar och visir/skyddsglasögon


Märkning av LOX-tank för medicinsk oxygen

Flytande oxygen LOX (Liquide oxygen) levereras med tankbil till LOX-anläggningar. LOX-anläggningen utgörs av en LOX-tank och förgasare samt rörledningar med regulatorer och ventiler. LOX-tanken är isolerad med vakuum så ytterbehållaren är inte kall medan den inre behållaren är lika kall som flytande oxygen -183 °C. Flytande oxyen pressas ut från innetanken med ett tryck på ca 10-15 bar till en förångare som omvandlar oxygenet från flytande till gasfas. Oxygengasen från LOX-anläggningen dristribureras till ett ledningsnät via tryckreglering i en tömningscental.

Oxygen är klassificerat som oxiderande enligt CLP, gällande EU-förordning för klassificering av kemiska ämnen och blandningar. Det finns alltså flera farliga egenskaper som ska hanteras. Gas under tryck, kryogena och oxiderande egenskaper. Dessutom är volymerna ofta relativt stora i LOX-anläggningar från någon till 20 kubikmeter flytande oxygen.

En LOX-tank vid sjukhus används för medicinsk oxygen. Medicinsk oxygen är tillverkat enligt krav från Svensk Läkemedelsstandard (SLS). LOX-tanken på sjukhus är en läkemedelsförpackning. Det är läkemedelsverkets författning, LVFS 2005:11, som anger kraven på märkning av läkemedel. LOX-tank för medicinsk oxygen ska märkas enligt LVFS 2005:11 i tillämpliga delar trots att tanken inte utgör en förpackning som överlämnas till patient. I Läkemedelsverkets författning finns inga krav på att varna för för oxiderande, kryogena eller oxiderande egenskaper eftersom patienten ska använda läkemedlet enligt ordination. CLP-förordningen för kemiska produkter ska inte tillämpas för läkemedel. Läkemedelsverkets föreskrifter LVFS 2004:16 om godkännande av medicinska gaser för försäljning anger dock i §5 att icke-läkemelsanknuten information baseras på andra myndigheters krav får anges med referens till Arbetsmiljöverket samt Myndigheten för samhälsskydd och beredskap.

LOX-anläggningar vid sjukhus sköts av utbildad personal och är inhängnade enligt branschkrav i SIS HB 370 (Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar) så obehöriga inte kommer i kontakt med anläggningen. Trots detta ska Inhängnaden eller LOX-tanken i sig märkas med symbolen (piktogrammet) "gas under tryck" enligt AFS 2017:3 kap 3 §1 och med symbolen (piktogrammet) "oxiderande" enligt AFS 2014:43 §18. Signalord: Fara. Faroangivelser: "Kan orsaka eller intensifiera brand. Oxiderande". "Innehåller kyld gas. Kan orsaka svåra köldskador". Skyddsangivelse: "Använd köldisolerande skyddshandskar och visir/skyddsglasögon". Övrig skyltning av LOX-anläggning framgår av SIS HB 370 punkt 10.1.3.

TIFU utbildar inom medicinska gasanläggningar.

Göran Zaar
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Länk till Läkemedelsverkets författning.
Länk till Arbetsmiljöverkets författning.