Certifiering av pannoperatörer enligt AFS 2017:3

Arbetsmiljöverket har föreskrivit om certifiering av pannoperatörers kompeterns i föreskrifterna om användning och kontroll av trycksatta anordningar (AFS 2017:3).
Pannskötaren, pannoperatörens eller driftteknikerns kompetens är viktig för säkerheten av pannanläggningen. Övervakningen av pannan ska därför utföras av personer som är certifierad för arbetsuppgiften. Pannor som klassificeras i A eller B ska övervakas av certifierad pannskötare. Certifieringen ska utföras av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Tidigare har Arbetsmiljöverket formulerat krav på att arbetsgivaren ska utse lämpliga personer för att utföra vissa arbetsuppgifter. Det har då varit upp till arbetsgivarna att bestämma vad som är lämplig kompetens för arbetet. Byggherrar ska t ex utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare och de personer som arbetar med det ska vara kompetenta för arbetsuppgiften. Krav på personcertifiering för arbetsuppgifter är helt nytt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Kanske kommer det fler krav på certifierad person från Arbetsmiljöverket framgent?

Den kompetens som krävs för att bli certifierad pannoperatör preciseras i bilaga 2 i AFS 2017:3. Fyra kategorier av certifikat kan utfärdas. Kategori 1 ger behörighet för övervakning av alla typer av pannor medan kategori 2-4 har begränsningar. Kategorena styrs av pannans temperatur (°C) och märkeffekt (kW) samt risk för farlig ackumulerad mängd värmeenergi samt förekomst av överhettad vattenånga (över mättnadstemperatur).

Efter den 1 december 2020 måste arbetsgivarna bemanna övervakningen av pannorna med certifierad personal. Idag (2 januari 2018) saknas en ackrediteringsordning för att ackreditera cetifieringsorgan vilket är förutsättningen för att personer ska kunna ansöka om certifiering. Det är SWEDAC:s uppgift att i samråd med Arbetsmiljöverket ta fram en sådan akrediteringsordning. Det är också SWEDAC:s uppgift att godkänna certifieringsorganen och deras rutiner för godkännande eller underkännande av personernas kvalifikationer. Det är rimligt att anta att certifieringsorganen kommer att hålla prov för att kontrollera kunskaper. TIFU:s bedömning är att certifieringsorgan kommer att ackrediteras under 2018.

Arbetsmiljöverket ska ta fram en generell vägledning för tillämpning av föreskrifternas användning och kontroll av trycksatta anordningar. Vägledningen ska vara klar i mars 2018.
TIFU håller seminarier om AFS 2017:3. Kontakta TIFU

Göran Zaar
0702-779457

Länk till SWEDAC
Länk till AFS 2017:3