SIS HB 370 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar


SIS HB 370 Säkerhetsnorm för medicinska gasanläggningar

SIS tekniska kommittén 329 arbetar med att revidera hanbok 370. Gällande utgåva är nr 3 i ordningen och nästa utgåva nr 4 är på gång. Något bestämt datum för färdidställande har inte meddelats. Kanske under 2018? Arbetet med nya hanboken drog ut på tiden senaste prognosen för utgivande är våren 2021.

Bakgrunden till SIS HB 370 är Spri råd 6.1. Spri = Sjukvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut. Spri har upphört sedan flera år och SIS har tagit över ansvaret för säkerhetsnormen. Tidigare rekommenderade Socialstyrelsen genom allmänna råd allmänna råd iakttagande av Spri råd 6.1 "Säkerhetsnormer för medicinska gasanläggningar", vid sjukvårdsanläggningar i landet. Idag är kopplingen till SIS HB 370 inte så tydlig från myndighetshåll. Socialstyrelsen föreskriver dock i SOPFS 2011:9,  4 kapitel §1, vårdgivaren ska anpassa ledningssystemet till verksamhetens inriktning och omfattning. Myndighetens allmänna råd till föreskriften anger att standarder, tekniska specifikationer och modeller för kvalitets- och verksamhetsutveckling kan ge stöd till ledningssystemet. Det är praxis bland vårdgivarna att tillämpa SIS HB 370. Hur ska annars vårdgivaren anpassa ledningssystemet till hantering av medicinska gasanläggningar med krav på processer och rutiner, samverkan och förbättringsarbete genom riskanalys, egenkontroll och utredning av avvikelser?

Det finns olika intresseinriktningar vid utvecklingen av utgåva 4.
Några vill ledamöter översätta ISO 7396 till svenska och komplettera med ett icke tekniskt avsnitt.
Detta kan vara en större förändring som kan påverka vårdgivarna eftersom flertalet vårdgivare hänvisar till SIS HB 370 med befintlig struktur i sina dokument för egenkontroll av medicinska gasanläggningar. Andra vill bibehålla strukturen i SIS HB 370 och utveckla den vidare. Kanske ska kommittén inte gör några större förändringar just nu utan avvakta implementeringen av den medicintekniska förordningen som ertsätter det medicintekniska direktivet (MDD).

Den nya utgåvan av SIS HB 370 kommer att utgöras av två delar. Del 1 är en teknisk del som utgörs av en översättning av ISO 7396-1. Svenska tilläggskrav anges med kursiv stil.
Del2 utörs av organisatoriska krav. Asvar för egentillverkning av medicinsk gasanläggning liksom riskhantering görs tydligare än tidiogare utgåva. Hanboken anpassas till MDR (EU 745/2017).

Länk till TK 329 vid SIS.

 

Göran Zaar
TIFU AB
augusti 2017